Одлуке

I РЕБАЛАНС ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( "Службени гласник РС" број 54/2009, 73/2010,101/2010,101/11,93/12,62/2013,63/2013,108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07)  и члана 42. Став 1. тачка 2. Статута општине Сокобања (,,Службени лист општине Сокобања”, бр. 3/2008,7/2013 и 11/2014), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаноj ­­­­­­­­­03.03.2016. године, донела је
 

О Д Л У К A о локалним административним таксама

На основу члана  9. и 10. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/2006,47/11,93/12,99/13, - усклађени дин.изн. и 125/14 – усклађени дин.изн), члана 42. став 1. тачка 3. и члана 128. Статута општине Сокобања ("Службени лист општинe Сокобања", број 3/08, 7/13,11/14, 24/14), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 24.12.2015.  године, донела је
 

О Д Л У К A О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 2016

На основу члана 6. 7. и 11. Закона о финансирању локалне самоуправе (Службени гласник РС“ број  62/2006,47/11,93/12,99/13, - усклађени дин.изн. и 125/14 – усклађени дин.изн.)  и члана 42. став 1. тачка 3. и члана 128. Статута општине Сокобање („Службени лист oпштинe Сокобања“, број 3/08,7/13,11/14,24/14), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана  24.12.2015. године, донела је
 
 

Израда овог система финансијски је подржана од стране
GIZ SDC Deutche Zusammenarbeit