Taксе

ИЗДАВАЊЕ  ЛОКАЦИЈСКИХ  УСЛОВА - ТАКСЕ
 
Општинска административна такса: 300,00 за захтев и плус доле побројане таксе за издавање локацијских  услова:
 

  • за објекте до  400 и економске објекте до 600 м2.                                          3.297,00 динара
  • за стамбене објекте преко 400 м2.                                                                    7.035,00 динара
  • за економске објекте преко 600 м2.                                                                  4.389,00 динара
  • за комерцијалне објекте преко 400 м2.                                                             8.778,00 динара
  • за производне објекте преко 600 м2.                                                                4.935,00 динара
  • за објекте нискоградње                                                                                      5.491,00 динара
  • за изградњу водова техничке инфраструктуре до 1.000 м.(за водовод Ф 200, за канализацију до Ф 300, за електромрежу до 35 кВ, за телефонско-телеграфску мрежу до 600 х 400, за гасну мрежу, за топловод до Ф 100)                                        14.217,00 динара
  • за изградњу водова техничке инфраструктура  преко 1.000 м и већих капацитета ....

                                                                                                                           22.995,00 динара
 
Текући рачун: 840-742251843-73
Број модела: 97
Позив на број: 10 - 094
Сврха: такса
Прималац: Општина Сокобања
 
 
ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА - ТАКСЕ:
 
Републичка такса: 300,00 за захтев (тарифни број 1.) и  760,00 за решење за грађевинске објекте, а 260,00 динара за економске објекте  (тарифни број 165.) Закона о административним таксама.
 
За издавање грађевинских дозвола за телекомуникационе објекте, наплаћу је се АДМ такса од 0,3% од предрачунске вредбности објекта/ Тарифни објекат 169.)
Жиро рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 10 - 094
Сврха: такса
Прималац: Република Србија

УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА ТАКСЕ
Пре уручења решења плаћа се такса у износу од  0,2%  на предрачунску вредност објекта, односно радова, у скалду са Тарифним борјем 170.Закона о републичким административним таксама.
ТАКСА:
Републичка такса :
1.    300,00 динара на име подношеа захтева ( тарифни број 1.)
2.    740,00 динара на име доношења решења ( тарифни борј 165.)
Жиро рачун: 840-742221843-57
Број модела. 97
Позив на број: 10-094
Прималац: Република Србија
 
 
ИЗЈАВА О  ЗАВРШЕТКУ  ИЗРАДЕ  ТЕМЕЉА
и ОБЈЕКТА  У КОНСТРУКТИВНОМ СМИСЛУ
ради издавања писмене потврде
Републичка такса:  300,00  за захтев ( тарифни број 1.) и  1.500,00   за  издавање потврде (тарифни број 164.) Закона о административним таксама.
Жиро рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 10 - 094
Сврха: такса
Прималац: Република Србија
 
ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
(ЧЛАН 145. ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ)
ТАКСЕ:
Општинска административна такса:  770,00 у општини  и   260,00 на селу.  
Текући рачун: 840-742251843-73
Број модела: 97
Позив на број: 10 - 094
Сврха: такса
Прималац: Општина Сокобања
Републичка такса: 300,00 за захтев (тарифни број 1.) и  380,00 за решење за реконструкцију, адаптацију и дозиђивање-надзиђивање објеката, (тарифни број 165.)Закона о административним таксама.
Жиро рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 10 - 094
Сврха: такса
Прималац: Република Србија
 
 
ПРИЈАВА РАДОВА
TAKСA:
Општинска административна такса:  300,00 динара
Текући рачун: 840-742251843-73
Број модела: 97
Позив на број: 10 - 094
Сврха: такса
Прималац: Општина Сокобања
 

Израда овог система финансијски је подржана од стране
GIZ SDC Deutche Zusammenarbeit